Subsidieregeling praktijkleren aanvragen

Nog even kort, wat is het?

De subsidieregeling is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Voor wie is het bedoeld?

De subsidieregeling richt zich vooral op de onderstaande doelgroepen:

 • Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
 • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
 • wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of leerwerkplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor deze subsidieregeling.

Hoe werkt het?

Het aanvragen van de subsidieregeling Praktijkleren kan gedaan worden na afloop van de begeleiding. Voor het schooljaar 2018/2019, kan de aanvraag worden ingediend vanaf 2 juni 2019 09.00 uur tot en met 16 september 2019 17.00 uur.

Alleen de aanvragen die op tijd zijn ingediend, worden door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in behandeling genomen.

Wat kan de subsidie opleveren?

Per leerwerkplek (dus per leerling) kunt u subsidie aanvragen. Tot 2023 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een jaarlijks budget beschikbaar gesteld. Er is een onderverdeling gemaakt in een aantal onderwijscategorieën:

 • Vmbo/VSO/PRO/Entreeopleiding in Vmbo
 • Mbo
 • Hbo
 • Promovendi/toio’s

Het totale budget wordt verdeeld over deze onderwijscategorieën. Het toe te kennen maximale subsidiebedrag per leerwerkplek bedraagt €2700,-.

Een aantal maanden na de aanvraag, ontvangt u de beschikking van het RVO. Indien uw aanvraag positief is beschikt, wordt het aan u toegekende subsidiebedrag overgemaakt op uw bankrekeningnummer.

Waar moet een werkgever aan voldoen?

De werkgever van een Vmbo-leerling, Mbo-BBL-deelnemer of een Hbo-student beschikt over de volgende stukken in de administratie:

 • Een (praktijkleer)overeenkomst (pok) die door alle noodzakelijke partijen is getekend. Hieruit moet blijken hoe de begeleiding heeft plaatsgevonden en welk deel van de leerdoelen / kwaliteiten / kwalificaties in de beroepsvorming bij de werkgever zijn behaald.
 • Een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. Dit kan zijn een uitdraai uit een digitaal tijdschrijfsysteem, presentielijst of geldig arbeidscontract inclusief een verzuimregistratie. Aanwezigheidsuren op school gelden hierbij niet als bewijs.
 • Een administratie waaruit blijkt dat begeleiding heeft plaatsgevonden (voortgang van de beroepsvorming) en de wijze waarop het deel van de leerdoelen / kwaliteiten / kwalificaties met betrekking tot de beroepsvorming is behaald. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een (BPV)werkboek, gemaakte opdrachten of tussentijdse gespreks-, beoordelings-, en evaluatieverslagen.

Waar moeten werkgevers rekening mee houden

 • Per onderwijscategorie zijn er verschillende voorwaarden.
 • Tijdens de begeleiding van de leerling, is de werkgever verantwoordelijk voor het bijhouden van de gevraagde administratie. 
 • RVO controleert of de werkgever voldoet aan alle voorwaarden.
 • De administratie kent een bewaarplicht van 5 jaar na het studiejaar waarvoor de subsidie is verstrekt.

Wij staan voor u klaar

Hulp nodig bij het juist bijhouden van de administratie? Of weten of u voldoet aan de voorwaarden? Onze subsidieadviseurs weten alles over de Subsidieregeling Praktijkleren en helpen u graag.