DKTI-Transport: Innovatie in de transportsector

Een vuilnisauto op waterstof of een vloot bestelbusjes op zonne-energie. Ontwikkelt u ook zo’n transportoplossing met weinig of geen CO2-uitstoot? Dan kunt u gebruikmaken van de Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-Transport) regeling.

Bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s kunnen subsidie aanvragen voor het versnellen van productontwikkeling en -uitrol.De nieuwe tender zal meer mogelijkheden bevatten voor opschaling en ook wordt er een nieuw onderdeel aan toegevoegd, namelijk: Learning by Using.

Doel van de DKTI

De DKTI-Transport richt zich op het versnellen van de productontwikkeling en -uitrol in de hele transportsector. Daarmee geeft de regeling invulling aan afspraken uit het Klimaatakkoord en de Duurzame Brandstofvisie. Hierin staan de lange termijn klimaatdoelstellingen voor de sector verkeer en vervoer.

De vervoerssector is goed voor 30% van de huidige CO2-uitstoot in de EU. Het Klimaatakkoord voorziet in een reductie van de CO2-uitstoot van 49% in 2030 ten opzichte van 1990.

De overheid daagt ondernemers en kennisinstellingen uit om samen de CO2-uitstoot van de transportsector te verminderen. Dat kan door:

 • innovatieve technieken en oplossingen te bedenken;
 • te ontwikkelen;
 • en te demonstreren in een praktijksituatie.

Verder dan vervoersmiddelen over de weg

Behalve vervoersmiddelen voor vervoer over de weg zijn er ook mogelijkheden voor twee- en driewielige voertuigen, mobiele machines, en vaartuigen. Innovatiethema’s waar u aan kunt denken zijn: licht stedelijk transport, zwaar stedelijk transport, regionaal vervoer, laadinfra, waterstofinfra, en voertuigontwikkeling.

Wie kan de subsidie aanvragen?

De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van ondernemingen. Hierbij investeren ten minste twee ondernemingen in emissiearme vervoersmiddelen voor vervoer over de weg. Dit kan eventueel in combinatie met tank- of laadinfra of in combinatie met een onderzoeksinstelling.

DKTI 2

In de DKTI 2 regeling (2019) ondersteunde de regeling:

 • demonstratieprojecten voor duurzaam vervoer waarvan de innovaties nog niet op de markt zijn, die een sterke businesscase hebben en levensvatbaar zijn.
 • transportoplossingen met een lage of geen CO2-uitstoot en thema's als elektrisch rijden en varen, efficiënte schepen, rijden op waterstof, biobrandstoffen in luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegverkeer.

Er kon voor de volgende projectsoorten een aanvraag worden ingediend: een proeftuin, een experimentele ontwikkeling en een haalbaarheidsstudie naar een project experimentele ontwikkeling. Ook bood de regeling ondersteuning aan innovatieclusters en voorzag in aanvullende cofinanciering van lokale infrastructuurvoorzieningen voor alternatieve brandstoffen die ook steun kregen uit een Europees programma (zoals CEF-Transport, Horizon 2020 of INTERREG).

DKTI 3

In de DKTI 3 zijn mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe producten, voor de opzet van proeftuinen (ontwikkeling i.c.m. investering in laad- of vervoersmiddelen), voor haalbaarheidsstudies en voor cofinanciering van projecten.

Hieronder een overzicht van de voorwaarden uit de openstelling DKTI 2019. Naar verwachting wijzigen deze weinig in de nieuwe openstelling.

 • Experimentele ontwikkeling: nieuwe producten ontwikkelen
  Subsidiepercentages tussen 35% en 60% voor het MKB
  Looptijd: Maximum 2 jaar
 • Proeftuin: experimentele ontwikkeling i.c.m. een investering
  Subsidiepercentages tussen 50% en 60% voor het MKB
  Looptijd: Maximum 3 jaar
   
 • Haalbaarheidsstudie: technische haalbaarheid van een ontwikkelingstraject analyseren
  Subsidiepercentage van 50%, maximaal €50.000 subsidie
  Looptijd: Maximum 6 maanden
 • Cofinanciering: uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen
  Subsidiepercentages tot 90%, maximaal €1.000.000 of € 1.600.000 in het geval van lokale energieproductie. Hier geldt een ‘first serve - first come’ principe.

Openstelling DKTI 3

De exacte voorwaarden voor deze openstelling (DKTI 3) moeten nog bekend worden gemaakt. De belangrijkste aandachtspunten voor de aangekondigde DKTI 3 openstelling staan hieronder op een rijtje gezet:

 • DKTI 3 zal in grote lijnen gelijk zijn aan DKTI 2; doel is het verduurzamen van de transportsector.
 • Bij de cofinancieringen projecten geldt een ‘first come - first serve’ principe. De overige onderdelen worden beoordeeld door gebruik te maken van een tender systeem met een minimale score van 70 punten.
 • Er komt een nieuw soort project bij: Learning by Using. Doel is het opdoen en delen van ervaringen van de inzet op grotere schaal van zero emissie voertuigen in het goederenvervoer (PEV, BEV en waterstof-elektrisch). Deze openstelling geldt dus niet voor biobrandstoffen.
 • Elektrisch en waterstof blijven de voornaamste focusgebieden, maar biobrandstoffen blijven ook interesse houden van de overheid. De insteek van biobrandstof projecten is zeer belangrijk omdat het meer als korte termijn dan lange termijn oplossing wordt gezien door de overheid.

Heeft u innovatieve ideeën voor de transportsector?

Bent u bezig met een project waarvan u de mogelijkheden voor DKTI wilt verkennen? Wij kunnen u helpen en alvast een projectidee voor u opstellen en deze voorleggen aan RVO. Zo kunnen we u snel inzicht geven in de sterke en zwakke kanten van het project. Dit geeft voldoende tijd om bijvoorbeeld extra partners te betrekken.

Geen reacties
Plaats je reactie

Reageer op:

Annuleren