POP3: Samenwerking voor innovaties Groningen

Voer je een innovatieproject uit die zich bevindt in TRL-niveau 4,5,6 of 7? En wordt dit project (grotendeels) uitgevoerd binnen de provincie Groningen? Goed nieuws! Binnen de POP3-regeling wordt de subsidieregeling samenwerking voor innovaties Groningen 2022 geopend.

De regeling kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband welke bestaat uit tenminste één landbouwer of een organisatie die landbouwers vertegenwoordigd. De regeling is geopend van 3 oktober t/m 14 oktober 2022.

Thema's 

De thema’s waarvoor subsidie kan worden aangevraagd zijn als volgt:

 • Verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaarde strategie met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie
 • Beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen of het verminderen van marktfalen
 • Maatregelen die leiden tot een geringer gebruik van grondstoffen en een gesloten kringloop
 • Klimaatmitigatie
 • Klimaatadaptatie
 • Verbetering van het dierenwelzijn of diergezondheid en een verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier
 • Behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit

Bent u benieuwd of uw project valt over één van de bovengenoemde thema's? Vraag gerust een subsidiescan aan en wij laten u weten of u in aanmerking komt voor de subsidie. 

Voorwaarden

Het innovatieproject moet bijdragen aan minimaal één van de hieronder genoemde doelstellingen: 

 • Structurele bodemverbetering
 • Het vergroten van biodiversiteit in soorten en landschappen/landschapselementen
 • Precisielandbouw

Andere voorwaarden zijn: 

 • Het project wordt geheel of grotendeels uitgevoerd in de provincie Groningen
 • Het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één landbouwer of een organisatie die landbouwers vertegenwoordigt
 • Het project heeft als doel het ontwikkelen, valideren en verfijnen van innovaties. Deze innovaties hebben betrekking op minimaal 2 van de hierboven genoemde thema’s.

De subsidie bedraagt maximaal € 1.5 miljoen per innovatieproject met een minimum van € 350.000.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.