SET COVID-19: Stimuleringsregeling E-health Thuis uitbreiding voor coronavirus

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. Het subsidieplafond van € 23 miljoen is inmiddels bereikt.

De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking staat onder druk door het coronavirus (COVID-19) en de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Organisaties in de zorg hebben daarom snel behoefte aan meer technologische mogelijkheden om zorg op afstand te kunnen bieden.

Wat

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is uitgebreid met de regeling SET COVID-19. Dit is een tijdelijke regeling, die eindigt op 1 juni 2020 of zodra het beschikbare budget van 23 miljoen euro op is.

De regeling ondersteunt toepassingen die bijdragen aan ondersteuning/zorg op afstand voor thuiswonende cliënten ten tijde van de coronacrisis. Voorbeelden zijn tablets met beeldzorgapps, apps om een indicatie te stellen of een mantelzorger te ontlasten, medicatiedispensers en telebegeleiding en bijbehorende licenties. Ook kunt u externen in huren die helpen bij het implementeren van digitale toepassingen.

Voor wie is SET-COVID 19?

Een aanbieder die zorg en/of ondersteuning biedt aan thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers kan een aanvraag indienen. Zorg en/of ondersteuning die gericht is/zijn op de terugkeer naar huis komt ook in aanmerking.

Voorwaarden 

Om voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden: 

 1. De aanvrager is een aanbieder die zorg en/of ondersteuning biedt aan thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers (of zorg en/of ondersteuning die gericht is op de terugkeer naar huis). Dit gaat bijvoorbeeld om welzijnsorganisaties, aanbieders van wijkverpleging, GGZ-aanbieders en ziekenhuizen. 

 1. De aanvrager vraagt subsidie aan om aan de slag te gaan met digitale ondersteuning/zorg op afstand voor thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers. 

 1. De voorgestelde activiteiten dragen bij aan de continuïteit van ondersteuning of zorg op afstand voor thuiswonende cliënten ten tijde van de coronacrisis, of de activiteiten zijn erop gericht om de belemmeringen die het gevolg zijn van deze crisis op te heffen. 

 1. De aanvrager beschrijft in een beknopt plan van een paar A4 via welke stappen hij zorg op afstand gaat realiseren (deze informatie vindt u vanaf 25 maart 2020 op mijn.rvo.nl). 

 1. De subsidie draagt bij aan 1 van onderstaande punten: 
  a. de kosten voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van digitale toepassingen; 
  b. loonkosten van professionals voor coördinatie, inzet en opleiding; 
  c. externe inhuur van personeel voor kosten voor het verstrekken van advies en procesbegeleiding door kennisinstellingen of onafhankelijke adviesorganisaties. 

 1. U dient maar één aanvraag per keer in. Wij behandelen ook maar één aanvraag per aanvrager. U dient pas een eventuele volgende aanvraag voor nieuwe activiteiten in als uw vorige aanvraag is afgerond en uitgevoerd, u nog voor de datum van 1 juni 2020 bent en het subsidieplafond van € 23 miljoen niet is bereikt. 

 1. Een de-minimisverklaring is voor het aanvragen van deze subsidie niet (meer) nodig. De subsidie die u krijgt vanuit SET COVID-19 hoeft u dus niet op te tellen bij de de-minimissteun die u in de voorgaande 2 belastingjaren al heeft ontvangen. 

 1. De looptijd van een project is maximaal 9 maanden.

Subsidiebedrag 

Het subsidiebedrag is een vast bedrag van € 50.000, waarvan u maximaal 50% mag inzetten voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van digitale toepassingen.

Ook kunt u het subsidiebedrag inzetten om externen in te huren die helpen bij het implementeren van digitale toepassingen. Er is geen eigen bijdrage vereist. Zijn de werkelijke kosten lager dan € 50.000? Dan verrekent RVO het verschil. Het beschikbare budget voor SET COVID-19 is € 23 miljoen. 

Verplichtingen 

U kunt alleen een aanvraag indienen als u in de begroting het gehele bedrag van € 50.000 opneemt. Als achteraf blijkt dat de daadwerkelijke kosten in praktijk later zijn uitgevallen, volgt een verrekening van RVO.

Na afronding van het project dient de subsidieontvanger een verklaring in over de werkelijke kosten en opbrengsten, de verrichte activiteiten en of is voldaan aan verplichtingen die verbonden zijn aan de subsidie.

Aanvraagperiode 

Aanvragen kan van 7 april tot 1 juni 2020 of zodra het beschikbare budget van 23 miljoen euro op is. 

Ook interessant

Nieuws
Reguliere subsidies aanvragen in crisistijd, wel of niet?
Lees meer
Nieuws
Europa verruimt 'staatssteunregeling' van € 200.000 naar € 500.000
Lees meer
Pagina
8 stappen van een subsidietraject
Lees meer